การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 โดย นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง
อ่าน [49308]  

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550.....

บทคัดย่อ

 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จำนวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test  = 4.53, S.D. = 0.12)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 85.81/84.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน โดยส่วนรวมเท่ากับ 14.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.76 คิดเป็นร้อยละ 35.11 หลังเรียน โดยส่วนรวมเท่ากับ 33.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.61 คิดเป็นร้อยละ 84.09 โดยมี
ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 19.59 คิดเป็นร้อยละ 48.98 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระหว่างเรียน โดยส่วนรวมเท่ากับ 38.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.14 คิดเป็นร้อยละ 85.81

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่สร้างขึ้นมีดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียน เท่ากับ 0.7548 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.48

5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มีความคิดเห็นโดยส่วนรวมอยู่ในระดับ

พอใจมากที่สุด (

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้