ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องกำหนดรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2554 อ่าน 47008]
....
โรงเรียนบ้านม่วงกุลประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิ้วเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 อ่าน 47182]
โรงเรียนบ้านม่วงกุลประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิ้วเตอร์....
แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับแบบพิมพ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 อ่าน 47270]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับแบบพิมพ์....
ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 อ่าน 47206]
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....
แจ้งการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 อ่าน 47330]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดโพนพิมาน (วัดป่า....
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2554 อ่าน 47205]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ฯ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ....
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อรับเงินสมทบกองทุนคืนสมาชิก [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2554 อ่าน 46951]
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อรับเงินสมทบกองทุนคืนสมาชิก ช.พ.ค.(โครงการ 3 - 4) โดยให้ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปี 54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2554 อ่าน 47627]
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปี 54....
รับแบบพิมพ์และหลักฐานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.ต่างๆ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2554 อ่าน 47393]
รับแบบพิมพ์และหลักฐานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.ต่างๆ)....
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2554 อ่าน 47629]
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2554 อ่าน 47028]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 โดยพิจารณาคัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ประเภทละ 1 คน....
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2554 อ่าน 46962]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 ราย....
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47120]
ด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา ๑ มห....
กิจกรรม "โรงเรียนร่วมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47124]
ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล....
ประชาส้มพันธ์การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา ๔๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47155]
ด้วย สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ อันได้แก่เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างห....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 84] กำลังแสดงหน้าที่ 85 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 86] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110