ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2554 อ่าน 46943]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ฯ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ....
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อรับเงินสมทบกองทุนคืนสมาชิก [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2554 อ่าน 46689]
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อรับเงินสมทบกองทุนคืนสมาชิก ช.พ.ค.(โครงการ 3 - 4) โดยให้ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปี 54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2554 อ่าน 47294]
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปี 54....
รับแบบพิมพ์และหลักฐานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.ต่างๆ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2554 อ่าน 47082]
รับแบบพิมพ์และหลักฐานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.ต่างๆ)....
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2554 อ่าน 47322]
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2554 อ่าน 46769]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 โดยพิจารณาคัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ประเภทละ 1 คน....
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2554 อ่าน 46715]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 ราย....
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 46854]
ด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา ๑ มห....
กิจกรรม "โรงเรียนร่วมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 46845]
ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล....
ประชาส้มพันธ์การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา ๔๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 46884]
ด้วย สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ อันได้แก่เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างห....
ประชาสัมพันธ์...ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 46891]
ด้วย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ SISAKET AQUAQRIUMเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฯลฯ เยี่ยมชมเพื่อมุ....
การกู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47128]
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัด "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗" โดยเปิดติดต่อยื่นขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภา....
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2554 อ่าน 46739]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจต่อต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2554 ถึง 1 เม.ย.2554 ที่ห้องธุรการ โรงเรี....
ประชาสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46724]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนามนพิทยาคม....
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 47048]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 75] กำลังแสดงหน้าที่ 76 จากทั้งหมด 101 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 77] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101