ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 อ่าน 19398]
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียงฯ โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2556 อ่าน 4437]
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน....
รายงานการสังเคราะห์ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 3581]
รายงานการสังเคราะห์ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รายงานการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู และจิตสำนึกความเป็นไทยฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 3106]
รายงานการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู และจิตสำนึกความเป็นไทยฯ....
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 อ่าน 3680]
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประยุกต์ที่ดำเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู ซึ่งต้องใช้กระบวนการน่าเชื่อถือและเป็นระบบ ในการแสวงหาคำตอบในสภาพการณ์หรือบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเป็นนักวิจัย....
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556 อ่าน 4318]
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางวลาภรณ์ ฤาไกรศรี ครู วิทยาฐานะชำนาญการ โรงเรีย....
เผยแพร่ผลงาน นางเบญจมาศ กองวิเชียร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 อ่าน 2907]
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ ....
การพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโป่งนกเปล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 อ่าน 3090]
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งนกเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยนำหลักการวิจัยปฏิบัติการเป็นรูปแบบในการดำเนิน....
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2556 อ่าน 5236]
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน....
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2556 อ่าน 3684]
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัตถุในท้องฟ้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบโปรแกรมชนิดเส้นตรง (Linear Programmed) ตามเกณฑ์มาตรฐาน....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 อ่าน 49368]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป....
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 อ่าน 48454]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวพวงเพชร ศรีทอง เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power Point เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ....
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2555 อ่าน 49647]
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1....
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ของประดับจากเศษผ้า ชั้น ป.5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2555 อ่าน 52234]
การบทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ เ....
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 อ่าน 48937]
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14