รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง โดย ประภัสสร ยะณะโชติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2551 อ่าน 54958]
.......
ผลงานของนางจีราพร ประดับคำ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2551 อ่าน 50273]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....
ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ไส้กรอกสมุนไพรโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2551 อ่าน 52135]
เผยแพร่ผลงาน....
การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2551 อ่าน 50146]
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญต่อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก จึงควรพัฒนาให้เกิดขึ้น กับนักเรียนทุกคน การศึกษาในครั้งนี้....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2551 อ่าน 1775]
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีท....
การพัฒนาแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยเน้นกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 ชั้นมัธยมศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 816]
บทคัดย่อ กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่ต้องแสวงหาความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบุคคลที่คิดเป็น คิดได้ หลากหลาย คิดมีระเบ....
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยใช้แบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 49501]
บทคัดย่อ วิชางานเกษตรเป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นพื้นฐาน อันจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมา....
รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 1433]
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายเกรียงไกร งามเส....
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 48978]
การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร....
งานวิจัย เรื่องผลการใช้ บทเรียนการ์ตูน และแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 อ่าน 54898]
.......
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมัลติมีเดีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 อ่าน 50822]
การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้บทเรียน สำเร็จรูปมัลติมีเดีย ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11