การนิเทศ ติดตาม SBM กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2554 อ่าน 46982]
@ 1. ร.ร.บ้านกุดฝั่งแดง 2. ร.ร.เหล่าใหญ่ฯ 3. ร.ร.โคกหวายฯ 4. ร.ร.บ้านดอนอุ่มรัว....
สพป. กาฬสินธุ์ เขตก ๓ นำผู้บริหาาร คณะกรรมการเขตฯ บุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2554 อ่าน 2236]
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กส.๓ นำคณะผู้บริหาร กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรรมการคุรุสภา ก.ต.ป.น. ปร....
กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2554 อ่าน 46968]
เมื่อวันที้่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ.."พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"...โดยมี คณะกรรมการ คณะครู นักเ....
ทัศนศึกษาและดูงาน โครงการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 อ่าน 2395]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะครูโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม....ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา...สพป.ชัยภูมิ เขต ๑....
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 อ่าน 47290]
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองประธานคณะทำงาน... โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 จำนวนชั้นละ 5 สาระการเรียนรู้ ....
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไปใช้เพื่อการวางแผนยกระดับคุณภาพการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47191]
ณ โรงแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 10 คน 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรง ได้แก่ ....
กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา จัดปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 47951]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 99 คน ซึ่ง สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกำหนดไว้ว่า คนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเ....
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2554 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 48157]
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.๑, ๔ และ ม.๑ : การสร้างแบบทดสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47341]
โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2554 อ่าน 47167]
ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รุ่นที่2)....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2554 อ่าน 47102]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กส.3 เป็นเกียรติเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-book)เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจัดการอบรมโดยกลุ่มนิเทศฯ....
อบรม Smis 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2554 อ่าน 47093]
.......
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (คณะกรรมการชุดที่ 4) [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 46971]
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. รอง ผอ.สพป.กส.3 ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล 2. ศน.ประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ 3. ศน.ไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์ 4. ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน....
โครงการ "บ้านน้ำใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 อ่าน 47364]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยเทคนิคเขาวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงงานมิตรกาฬสินธุ์ ผู้บริหารร.ร. คณะครู องค์การบริหารส....
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2554 อ่าน 47443]
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาออกประเมินโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" และโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 68] กำลังแสดงหน้าที่ 69 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 70] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82