การอบรมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 1124]
สพป.กส.3 จัดอบรมครูปฐมวัย โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" รุ่นที่ 1,2 จำนวน 30 ร.ร. ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง....
การประชุมสัญจรของเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 1158]
สพป.กส.3 ออกสัญจรให้บริการแก่คณะผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 8,9....
นิเทศการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 10 ประการ ของ สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1713]
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายขับเคลื่อน จุดเน้น 10 ประการ ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 โดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ....
inspiring science workshop year 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1427]
อบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น inspiring science workshop year 2....
การอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 1196]
สพป.กส.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการจัดการเเรียนการสอน ให้กับคณะครูชั้นป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 400 กว่าคน ที่ห้องประชุมช่อตะแบก มรภ.กาฬสินธุ์....
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 อ่าน 997]
.......
การสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 อ่าน 1199]
.......
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1194]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงแรมวันโอวันคลาสสิคอินน์ จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1142]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายสกล คามบุศร์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ....
การสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1076]
สพป.กส.3 จััดสัมมนาผู้้อำนวยการโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือพรมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนร่วม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2556 อ่าน 1096]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสตูร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนร่วม" ระหว่างวันที่....
การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : Desirable Characteristic Assessment [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1652]
สำหรับครูที่รับผิดชอบงานวัดประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศ....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1084]
.......
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.3 รับมอบเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET ป.6 และ ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 อ่าน 1397]
สพป.กส.3 โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา, กลุ่มนิเทศฯ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.กส.3 นายครรชิต วรรณชา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผล....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 อ่าน 1360]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมวันโอวันคลาสสิคอินน์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดร.สมัคร เยาวกรณ์ ผอ.สกสค. จังหวั....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 39] กำลังแสดงหน้าที่ 40 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 41] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81