ประมวลภาพ งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษีบณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 อ่าน 1186]
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง และอาคารอเนกประสงค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ....
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ของข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา และล [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 อ่าน 1171]
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรีขมความพร้อมแก่ผู้เกษียณอาย....
การปรุะชุมผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สังกัด สพป. กาฬิสินธุื เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 อ่าน 1162]
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดการประชุมผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธืการจังห....
ประมวลภาพการแสดงมุทิตาจิต มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 อ่าน 1265]
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ. มุกดาหาร ....
การประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง "จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐ และการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 อ่าน 1268]
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาห....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์พัฒนากระบวนการคิด รุ่นที่ ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 อ่าน 1250]
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมโร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาในเขตรวจราชการที่ ๑๒ (Clus [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2559 อ่าน 1241]
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ,ผอ. กลุ่ม ในสั....
ประมวลภาพ โครงการ "ทสม. น้อยร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน" รุ่นที่ ๒ ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 อ่าน 1234]
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายอโณทัย ธรรมกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ทสม. น้อยร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน" รุ่นที่ ๒ ภายในกิจกรรมเฝ้....
โครงการวางแผนการบริหารอัตรากำลัง "โดยการจัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางการวางแผนอัตรากำลัง" เพื่อรองรับการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 อ่าน 1389]
เมื้อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานเปิดโครงการการวางแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา "โดยการจัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางก....
โครงการ ทสม.น้อย ร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 อ่าน 1233]
โครงการ ทสม.น้อย ร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส.เขต3....
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2559 อ่าน 1209]
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร. ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รุ่นที่....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2559 อ่าน 1113]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ่โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ....
โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 894]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ อบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellencกe Service) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 884]
นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ ของบุคลากรในสังกัด (Excellence Service) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดให้การต้อนรับ แ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตามกลยุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 อ่าน 1018]
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82