โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 1159]
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลัก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมปฏิยัติการ "ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษาในสังกัด ในระบบ Online และ Of [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 1030]
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษา โดยระบบ Online และ Offline" ณ ห้องประชุมหยา....
การอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดทางน้ำแก่นักเรียนตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (SIFE SAVING) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 อ่าน 1437]
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กส.๓ มอบหมายให้ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดทางน้ำแก่นักเรียนตามโครงการ "ว่ายน้ำเ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 อ่าน 1047]
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู น....
คณะ ผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทัศนะศึกษาดุงาน สพป.ตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 อ่าน 1265]
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ทัศนศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา สพป.ตราด ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ แนะนำสถานที....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2560 อ่าน 1155]
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธ์ุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน บ้านวิชาการ ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning" โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560 อ่าน 1086]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลกร ลูกจ้าง ทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระป....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธํุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560 อ่าน 1201]
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำ ขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี, นางเนตรชนก ค....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ "ปรุะชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดฯ" ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดห [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 อ่าน 1314]
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย พร้อมเดินทางทัศน....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs " [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 อ่าน 1258]
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs" ณ บริเวณอาคาร สพป.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ งาน "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ" อ.เขาวง จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 อ่าน 1163]
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน งาน “เทศกาลผู้ไทนานาชาติ” ณ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อม....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหาทุนมอบแก่เด็กนักเรียน "รินน้ำใสใสจากใจผู้ใหญ่ ส [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 อ่าน 2252]
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "รินน้ำใสใส จากผู้ใหญ่ สู่หัวใจเด็กขาดแคลน" เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนโครงการสร้างบ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ุ เขต ๓ เป็นประธานพิธีวางเสาเอา เสาโท โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 อ่าน 2123]
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีวางเสาเอก เสาโท โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เพื่อมอบให้เด็กชายภัทรพล คนข....
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้ารชการครู และบุคลากรทรางการศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 อ่าน 1050]
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม " คณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุค....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินการ "การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 อ่าน 912]
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการดำเนินการ “การสรรหาและเลือก สรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนคำบงพิท....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84