กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอดิศักดิ์ ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวลำใย ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นายประหยัด วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวลลิตา ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์

นางสาวพิมวัฒนา ทำนาแพง

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว วิไลลักษณ์ บุราณเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปรียกาญน์ บุญตะหล้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]