กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอดิศักดิ์ ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวลำใย ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นายประหยัด วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวลลิตา ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์

นางสาวพิมวัฒนา ทำนาแพง

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว วิไลลักษณ์ บุราณเดช

ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรอื่นๆ
[ ] [ ] [ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]