กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

จ.อ.ไวกูล มะลิรส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นางราตรี พูลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี วิเศษศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ] [ ] [ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]