กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ดร.ภูวนาท บัณฑิโต

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายชูศักดิ์ จันทร์แสง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายนิยม ใจศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางศศิกานต์ เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา คะโยธา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายสวาส บุญอาษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายชาติชาย พันธผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.จุมพล วงศ์ษร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายอภิรัฐ เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายอภิสิทธ์ ทีหลวย

พนักงานพิมพ์ดีด
บุคลากรอื่นๆ
[ ] [ ] [ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]