กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นายสวาส บุญอาษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผล
(รก.)

นางศศิกานต์ เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายนิยม ใจศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา คะโยธา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.จุมพล วงศ์ษร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายอภิรัฐ เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี

ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]