กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ดร.สวาส บุญอาษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายนิยม ใจศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางศศิกานต์ เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.เจษฎา คะโยธา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.จุมพล วงศ์ษร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายอภิรัฐ เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวรางคณา บุชมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]