กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ.อ.ไวกูล มะลิรส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รก.)

นางราตรี เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี วิเศษศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวแอนนา ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]