กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางราตรี เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบ็ญจา อุ่นประเดิม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางกรวรรณ คำภิรมย์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวแอนนา ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
บุคลากรอื่นๆ
[ ] [ ] [ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]