กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ.อ.ไวกูล มะลิรส

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางราตรี เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี วิเศษศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวแอนนา ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางประไพภัทร บุญเรือง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]