กลุ่มนโยบายและแผน

นายประภวิษณุ์ จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางลมุล เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายณัฐพล ทวยลี

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวเกสรา ใจอ่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]