กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุปัน สุรันนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายประภวิษณุ์ จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางนัยนา รัตนแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางลมุล เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายศาสตรา ดอนโอฬาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางไพรจิตร ศรีมุกดา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายณัฐพล ทวยลี

พนักงานพิมพ์
บุคลากรอื่นๆ
[ ] [ ] [ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]