กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายโกสีย์ แสบงบาล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนันทพร ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางธนัชพร หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาทิตยา สิทธิหงษ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางวชิราพร พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

นางสุวรรณภา เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวพรรณทิพย์ อิงภู

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวเมทิกา โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]