กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายโกสีย์ แสบงบาล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางนันทพร ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางธนัชพร หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ดร.อาทิตยา บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสุวรรณภา เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางวชิราพร พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

นางสาวเมทิกา โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายกฤษณพงศ์ มณีนารถ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]