กลุ่มอำนวยการ

นางราตรี พูลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (รก.)

นายสุเมธ ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นางหฤทัย แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสุภาพร กุไรรัตน์

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

นายพทสิน ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

นางวรางคณา บุชมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิไล ชิณเทศ

ช่างสี ชั้น 3

นายประกอบใจ เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์

นางดอกไม้ เภาโพธิ์

แม่บ้าน

นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี

พนักงานถ่ายเอกสาร
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ คุรุสภาเขตพื้นที่ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ นิติกร ]