กลุ่มอำนวยการ

นางราตรี พูลพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสุเมธ ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางหฤทัย แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายพทสิน ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

นายประกอบใจ เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์

นางดอกไม้ เภาโพธิ์

แม่บ้าน

นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี

แม่บ้าน

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

ยามรักษาการณ์

นายอาทิตย์ อรรถวิลัย

พนักงานขับรถ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปรีวิลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวณัตติยา ทวยลี

ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร สพป. ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]