ผู้บริหาร สพป.
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี