ผู้บริหาร สพป.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการเขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
นิติกร