การรายงานการซ่อมบำรุง ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แบบ รายงานเฉพาะที่โรงเรียนที่รายงานเรียบร้อยแล้ว
ลำดับ สพป. /สพม. โรงเรียน งบประมาณ สถานะ
1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030046 : บ้านโนนสวรรค์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030069 : บ้านกุดฝั่งแดง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
80.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030139 : บ้านสร้างแสน ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030141 : บ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
5
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030143 : บ้านโนนสะอาด ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
72.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
6
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030148 : หนองกุงสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
7
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030186 : สามเพื่อนพัฒนา ต.โนนนาจาน อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
4,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
8
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030012 : หัวงัววิทยาคม ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
6,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
9
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030013 : หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
16,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
10
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030028 : บ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
13.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
11
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030076 : บ้านหนองเม็ก ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
68.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
12
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030014 : ดงสวางวรวิทย์ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
37,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
13
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030202 : บ้านนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
82.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
14
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030010 : หนองโพนสูง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
46.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
15
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030152 : บ้านหนองผ้าอ้อม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
11,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
16
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030017 : หนองบัวนอก ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
80,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
17
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030178 : บ้านห้วยฝา ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
82.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
18
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030190 : รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) ต.โนนนาจาน อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
12.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
19
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030192 : หินลาดนารายณ์สาร ต.บ่อแก้ว อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
33.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
20
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030187 : บ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
21
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030025 : บ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
67,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
22
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030009 : บ้านแห่เจริญวิทย์ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
23
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030201 : บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
24.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
24
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030126 : บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
65.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
25
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030112 : คำเมยราษฎร์พัฒนา ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
14,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
26
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030198 : บ้านโนนศาลา ต.ภูแล่นช้าง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
2,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
27
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030019 : หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
77.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
28
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030003 : คำยิ่งหมีมณีเวทย์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
35,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
29
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030199 : บ้านจอมศรี ต.สายนาวัง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
82,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
30
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030173 : บ้านผึ้ง ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
75,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
31
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030158 : บ้านหนองไผ่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
62,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
32
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030101 : โป่งนกเปล้า ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
79,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
33
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030144 : บ้านคำกุงหนองอิดุม ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
70,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
34
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030118 : บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
35
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030155 : หนองขามวิทยา ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
36
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030061 : บ้านแก้งเดื่อ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
82,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
37
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030059 : บ้านบึงทอง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
82.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
38
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030130 : บ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
77,500.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
39
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030189 : บ้านหนองห้าง ต.โนนนาจาน อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
40
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030196 : บ้านพรหมสว่าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
9.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
41
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030050 : บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
82,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
42
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030179 : บ้านหนองขอนแก่น ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
72,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
43
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030124 : บ้านเหล่าภูพานวิทยา ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
2.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
44
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030128 : บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
45
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030077 : บ้านโนนยาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
71,650.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
46
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030085 : กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
367.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
47
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030140 : บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
32,500.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
48
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030004 : สามัคคีวิทยาคม ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
49
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030180 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
9,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
50
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030156 : บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
23,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
51
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030153 : โคกกลางสมเด็จ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
82,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
52
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030151 : บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
72.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
53
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030110 : สะพานหินวิทยาคม ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
36,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
54
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030097 : นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
82,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
55
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030016 : ยิ่งสันต์วิทยา ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
65.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
56
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030154 : คำไผ่ประชาสามัคคี ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
19,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
57
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030159 : บ้านนาทัน ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
49,200.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
58
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030170 : บ้านเหล่าสีแก้ว ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
79.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
59
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030056 : หนองบัวทองวิทยาเสริม ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
54,000.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
60
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030068 : มะนาววิทยาเสริม ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8,100.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
61
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030040 : โคกหวายราษฎร์สามัคคี ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
0.00
รายงานเรียบร้อยแล้ว   
รวมงบประมาณทั้งหมด : 1,781,280.00 บาท
มีทั้งหมด 61 โรงเรียน