การรายงานการซ่อมบำรุง ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แบบ รายงานเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน
ลำดับ สพป. /สพม. โรงเรียน งบประมาณ สถานะ
1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030172 : อุปรีศรีวิทยา ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030132 : หนองบัววิทยาสรรพ์ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030160 : บ้านดงแหลม ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030055 : บ้านดงมัน ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
5
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 : โพธิ์คำประชาสรรพ์ ต. อ. จ.
ยังไม่รายงาน   
6
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030070 : บ้านจอมทอง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
7
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030185 : นาสีนวลวิทยา ต.นาคู อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
8
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030087 : บ้านนาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
9
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030099 : ทุ่งคลองวิทยา ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
10
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030026 : บ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
11
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030027 : บ้านห้วยแดง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
12
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030090 : บ้านกุดกอก ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
13
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030091 : โคกมะลิวิทยา ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
14
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030093 : บ้านโพธิ์ไทร ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
15
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030031 : โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
16
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030082 : บ้านโนนสำราญ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
17
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030048 : บ้านกกตาล ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
18
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030032 : บ้านนาเหนือ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
19
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030065 : หนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
20
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030200 : บ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
21
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030183 : บ้านวังเวียง ต.นาคู อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
22
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030121 : แซงบาดาลบ้านบากวิทยา ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
23
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 : ทุ่งมนราษฏร์บำรุง ต. อ. จ.
ยังไม่รายงาน   
24
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030169 : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
25
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030136 : บ้านคำหม่วย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
26
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030100 : บ้านเก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
27
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030131 : บ้านขมิ้น ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
28
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030193 : บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
29
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030137 : ดงบังนาแก้ววิทยา ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
30
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030064 : หนองสระพังวิทยาคาร ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
31
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030168 : บ้านปลาขาว ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
32
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030203 : บ้านหนองขามป้อม ต.สายนาวัง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
33
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030081 : บ้านโพนสวาง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
34
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030167 : บ้านคำม่วง ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
35
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030047 : บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
36
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030111 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
37
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030197 : บ้านน้ำปุ้น ต.ภูแล่นช้าง อ.นาค จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
38
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030094 : บ้านโพนนาดี ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
39
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030018 : หนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
40
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030041 : บ้านคำอีหงษ์ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
41
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030023 : บ้านหนองโง้ง ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
42
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030135 : หนองสนมราษฎร์อำนวย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
43
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030114 : ชุมชนหนองยางวิทยาคม ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
44
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030127 : หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
45
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030063 : บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
46
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030005 : เย็นสยามวิทยา ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
47
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030037 : แจนแลนวิทยา ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
48
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 : บ้านคำไผ่ ต. อ. จ.
ยังไม่รายงาน   
49
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030067 : ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
50
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030072 : ดงเหนือประชาสรรค์ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
51
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030039 : นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
52
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030116 : บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
53
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030133 : บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
54
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030029 : นาไคร้ประชาสรรค์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
55
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030163 : บ้านบึงโคกสะอาด ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
56
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46030044 : บ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ยังไม่รายงาน   
57
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 : แก่งพฤาชัยวิทยา ต. อ. จ.
ยังไม่รายงาน   
รวมงบประมาณทั้งหมด : บาท
มีทั้งหมด 57 โรงเรียน