ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

ภาพกิจกรรมของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

 

ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐