ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


หลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562 )

 

หลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 )

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐