ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มนโยบายและแผน เอกสารเพิ่มเติม

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐