ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

4| | |กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร| | |3

 

กลุ่มกฎหมายและคดี


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

กลุ่มอำนวยการ


 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐