ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี่ 1

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี่ 2

 

ผลการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก

 

 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐