การโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายพัฒนาครู แบบครบวงจร [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 21 ก.ค. 2560 อ่าน 732]
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2560 อ่าน 1153]
ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 อ่าน 1071]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง [โดย นายสมัย ศิริปะกะ เมื่อ 22 ส.ค. 2560 อ่าน 19]
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 18 ส.ค. 2560 อ่าน 156]
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) [โดย ชญาภรณ์  บาลศรี เมื่อ 18 ส.ค. 2560 อ่าน 90]
แบบทดสอบการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานา [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 210]
แบบทดสอบวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6(สิงหาคม [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 426]
แบบทดสอบการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานา [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 162]
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพื่อการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 16 ส.ค. 2560 อ่าน 176]
โครงการดีเด่น,โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2559 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 10 ส.ค. 2560 อ่าน 119]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 9 ส.ค. 2560 อ่าน 103]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 5 ส.ค. 2560 อ่าน 922]
 
การประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการยกร
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 115]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 29 ก.ค. 2560 อ่าน 181]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นดาวเรือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 29 ก.ค. 2560 อ่าน 161]
โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 253]
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 273]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา รับโล่รางวัลMOE AWARDS ปีการศึกษา๒๕๕๘ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษ
รายละเอียด...
[โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 15 ส.ค. 2560 อ่าน 71]
งานวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด...
[โดย ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง เมื่อ 13 ส.ค. 2560 อ่าน 47]
ผู้บริหาร คณะครูโงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ของ อ. สมเด็จ
รายละเอียด...
[โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 13 ส.ค. 2560 อ่าน 47]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนางามว
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 12 ส.ค. 2560 อ่าน 47]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 โรงเรียนบ้านค่อราษฎร์บำรุงวิทยา
รายละเอียด...
[โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 54]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 138]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4029]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4684]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5066]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4962]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องเรียนคุณภาพ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9988]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9351]
 
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 210]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 261]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 201]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 280]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2368]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2190]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1987]
download ลานกีฬา [อ่าน 1978]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 2097]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 4135]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2642]
แผน IEP, IIP [อ่าน 17288]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 8927]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6972]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6997]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1336]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1232]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1155]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1572]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1522]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1550]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2169]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1898]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3445]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 4274]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
มาเฟียดอนเมือง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ส.ค. 2560 อ่าน 12]
The Institute for Spatial Economic Analysis (ISEA [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ส.ค. 2560 อ่าน 6]
มาแล้ว! “ใบสั่งจราจรแบบใหม่” ปี 60 [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 ส.ค. 2560 อ่าน 24]
ยาเสพติดแก้เป็น..เสพถูก เข้าท่าๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 27]
นกเขา...ขัน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 19]
อีกไม่นาน... [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 17]
ไร้คุณภาพ..ไม่ต้องการ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 อ่าน 24]
“ยอดของแผ่นดิน” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 อ่าน 34]
กลุ่มใกล้สูญพันธุ์ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 อ่าน 20]
ความบ้ามาเยือน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ส.ค. 2560 อ่าน 42]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1601]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1529]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1536]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1639]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 5349]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5622]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 5095]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 5378]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5594]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5549]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com