รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 11 เม.ย. 2560 อ่าน 753]
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 21 มี.ค. 2560 อ่าน 3185]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา [โดย นางกรวรรณ คำภิรมย์ เมื่อ 14 ก.พ. 2560 อ่าน 1677]
การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 เม.ย. 2560 อ่าน 479]
Link ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึก [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2560 อ่าน 617]
ด่วน มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนวันการอบรม สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2560 อ่าน 226]
ประกาศ ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ระดับเขตราชการ(ภาค 12 )ประ [โดย นายอภิสิทธิ์ ทีหลวย เมื่อ 11 เม.ย. 2560 อ่าน 214]
การจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560(ครั้งที่ 2) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 7 เม.ย. 2560 อ่าน 474]
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 [โดย เครือวัลย์ ชิณโสม เมื่อ 31 มี.ค. 2560 อ่าน 236]
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา2559(รูปแบบใหม่) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 30 มี.ค. 2560 อ่าน 578]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชกาีรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 มี.ค. 2560 อ่าน 491]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ [โดย   เมื่อ 22 มี.ค. 2560 อ่าน 324]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺฺฺBest Practices DLTV)ประจำปี 2559 [โดย นายอภิสิทธิ์ ทีหลวย เมื่อ 17 มี.ค. 2560 อ่าน 412]
 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 เม.ย. 2560 อ่าน 136]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 12 เม.ย. 2560 อ่าน 152]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธํุ์
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 12 เม.ย. 2560 อ่าน 164]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ "ปรุะชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดฯ" ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดห
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 เม.ย. 2560 อ่าน 272]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs "
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 21 มี.ค. 2560 อ่าน 285]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
การดูสลิปเงินเดือน
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 15 เม.ย. 2560 อ่าน 293]
การคัดกรองเด็กยากจน
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 5 เม.ย. 2560 อ่าน 1296]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด...
[โดย สุพรรณิการ์ สุทาธรรม เมื่อ 30 มี.ค. 2560 อ่าน 175]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 28 มี.ค. 2560 อ่าน 179]
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดกาฬสินธ
รายละเอียด...
[โดย สุพรรณิการ์ สุทาธรรม เมื่อ 28 มี.ค. 2560 อ่าน 167]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 3585]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4238]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 4587]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4504]
คู่มือการบริการจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 3 พ.ย. 2558 อ่าน 5329]
 
 
Owned By Techy Ankatim [โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 9 ม.ค. 2560 อ่าน 883]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9394]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 8937]
 
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 1863]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 1758]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1588]
download ลานกีฬา [อ่าน 1548]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 1688]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 2961]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2227]
แผน IEP, IIP [อ่าน 15010]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 7687]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6474]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6425]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 7804]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 6978]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 8049]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 8737]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 844]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 754]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 764]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1154]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1087]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1145]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1732]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1437]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 2953]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 3596]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
มนุษยชาติต้องถูกทำลาย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 30 เม.ย. 2560 อ่าน 0]
มากกว่าเรือจ้าง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 30 เม.ย. 2560 อ่าน 1]
ชีวิตครู อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 29 เม.ย. 2560 อ่าน 14]
“ไม่ธรรมดา” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 29 เม.ย. 2560 อ่าน 10]
นครแห่งบาป!? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 29 เม.ย. 2560 อ่าน 12]
พึงสำเหนียก! ย้อนฟังพระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องเรือดำน้ำแบบเต็มๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 28 เม.ย. 2560 อ่าน 17]
..จุดจบ...คน..โ..ก [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 เม.ย. 2560 อ่าน 22]
มีมานาน..แล้ว [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 เม.ย. 2560 อ่าน 23]
อัจฉริยะ...“เวย์โม” (Waymo) [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 เม.ย. 2560 อ่าน 19]
ผมโดนแล้ว.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 เม.ย. 2560 อ่าน 30]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1178]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1138]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1143]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1218]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 4967]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5022]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 4722]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 4996]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5033]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5006]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com