ทำเนียบบุคลากร

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

 

นายสุนทรา หันชัยศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

 

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

 

 

นายณัฐพล ทวยลี

พนักงานพิมพ์ดีด

 

 

นายนรากร บุญเกิด

เจ้าหน้าที่ ICTหมายเหตุ หน้าที่รับผิดชอบคลิกที่ภาพบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583