เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบบุคลากร
คู่มือ
 
 
  

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
งานพัฒนาหลักสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษาประเมิน
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

งานพัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา