กลับสู่หนักหลัก
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583