ไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

ไตรมาสที่ 2

(มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

ไตรมาสที่ 3

(เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

ไตรมาสที่ 4

(กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561)