ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

QR code

 

นายสุริยะ ใจวงษ์

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

 

 

นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

>>> คลิก <<<

 

นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

>>> คลิก <<<

 

นางวิภา สายรัตน์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

 

 

นายมนตรี จันทวงศ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

 

 

นายอดิศักดิ์    ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>> คลิก <<<

 

นายประหยัด    วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวลำใย    ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวลลิตา    ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

>>> คลิก <<<

 

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

>>> คลิก <<<

 

 

นาย ขจรพงศ์  นามสง่า

พนักงานพิมพ์

>>> คลิก <<<

 

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางสาวอัญชิกาญน์  ใจศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางสาวปรียกาญน์  บุญตะหล้า

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางสาวเบญจมาศ นุ่มด้วง

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางราตรี   พูลพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

>>> คลิก <<<

 

นายสุเมธ    ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<<

 

สิบโท เกรียงไกร เพียรสร้างสรร

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

 

 

 

นางหฤทัย  แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

>>> คลิก <<<

 

นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

>>> คลิก <<<

 

นายพทสิน    ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

>>> คลิก <<<

 

นางสาวณัตติยา ทวยลี

พนักงานพิมพ์

>>> คลิก <<<

 

นายวชิรวิทย์ จิตจัตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ  นุ่นภักดี

แม่บ้าน

>>> คลิก <<<

 

นางดอกไม้  เภาโพธิ์

แม่บ้าน

>>> คลิก <<<

 

นายประกอบใจ  เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์

>>> คลิก <<<

 

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

ยามรักษาการณ์

>>> คลิก <<<

 

นายอาทิตย์ อรรถวิลัย

พนักงานขับรถ

>>> คลิก <<<

 

นายสุปัน   สุรันนา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

>>> คลิก <<<

 

นายสุรินทร์    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางนันทพร    ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสุวรรณภา    เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวศศิวิมล ทุมวัน

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

 

 

นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<<

 

 

นางยุภาพร ชมภูเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

>>> คลิก <<<

 

นางสาววรรณพร ปัสสะ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นายประภวิษณุ์    จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

>>> คลิก <<<

 

นางลมุล    เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นายธีรพล เวฬุวนารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวเมทิกา  โคกลือชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

>>> คลิก <<<

 

นางวชิราพร   พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

>>> คลิก <<<

 

จ.อ.ไวกูล มะลิรส

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>>> คลิก <<<

 

นาง ราตรี    เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาว เพ็ญประภา    ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวดวงเนตร    สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นางประไพภัทร บุญเรือน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวแอนนา    ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นายอรรคพล  เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

>>> คลิก <<<

 

นายเจษฏา    คะโยธา

ผุ้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>>> คลิก <<<

 

นางศศิกานต์    เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสมจิตร    พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นายอภิรัฐ  เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางเครือวัลย์  ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

 

นางสาวชญาภรณ์  บาลศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

>>> คลิก <<<

 

นางวรางคณา  บุษมงคล

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางจันทร์ฉาย   ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

>>> คลิก <<<

 

นางธนัชพร    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

>>> คลิก <<<

 

นางเพ็ญศรี   สังข์เผือก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

 

นายณัฐพล  ทวยลี

พนักงานพิมพ์ดีด

>>> คลิก <<<

 

นายนรากร บุญเกิด

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางอาทิตยา   บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฏหมายและคดี

>>> คลิก <<<

 

นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

 

นางมยุรี ไชยโชติ  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

>>> คลิก <<<