แนวทางการวัดประเมินผล 9 ประเภทความพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวง ศธ. [โดย นายอภิสิทธิ์ ทีหลวย เมื่อ 26 พ.ค. 2560 อ่าน 147]
ชะลอการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรีย [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 24 พ.ค. 2560 อ่าน 203]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 19 พ.ค. 2560 อ่าน 334]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 พ.ค. 2560 อ่าน 206]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 พ.ค. 2560 อ่าน 252]
การนำDLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ [โดย DLIT สพป.กส.3 เมื่อ 17 พ.ค. 2560 อ่าน 198]
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติฯ [โดย นายอภิสิทธิ์ ทีหลวย เมื่อ 16 พ.ค. 2560 อ่าน 128]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 16 พ.ค. 2560 อ่าน 149]
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 16 พ.ค. 2560 อ่าน 203]
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 15 พ.ค. 2560 อ่าน 485]
 
การอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(psis) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 25 พ.ค. 2560 อ่าน 81]
ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่ววมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดีต
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 106]
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 100]
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 105]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมปฏิยัติการ "ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษาในสังกัด ในระบบ Online และ Of
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 80]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 25 พ.ค. 2560 อ่าน 62]
การดูสลิปเงินเดือน
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 15 เม.ย. 2560 อ่าน 575]
การคัดกรองเด็กยากจน
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 5 เม.ย. 2560 อ่าน 1443]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด...
[โดย สุพรรณิการ์ สุทาธรรม เมื่อ 30 มี.ค. 2560 อ่าน 282]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 28 มี.ค. 2560 อ่าน 291]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 3691]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4344]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 4699]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4607]
คู่มือการบริการจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 3 พ.ย. 2558 อ่าน 5423]
 
 
Owned By Techy Ankatim [โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 9 ม.ค. 2560 อ่าน 1006]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9510]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9041]
 
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 1988]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 1866]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1682]
download ลานกีฬา [อ่าน 1653]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 1787]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 3238]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2328]
แผน IEP, IIP [อ่าน 15402]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 7865]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6590]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6538]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 7925]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 7085]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 8183]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 8852]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 950]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 879]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 867]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1251]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1198]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1246]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1828]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1545]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3063]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 3701]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
ไทยโชว์วิสัยทัศน์เวทีโลก [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 28 พ.ค. 2560 อ่าน 22]
ให้อภัยไม่ได้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 พ.ค. 2560 อ่าน 37]
ง่ายแต่ได้ใจความที่สุด [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 25 พ.ค. 2560 อ่าน 43]
ท้ารบ..กับ คอสอชอ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 พ.ค. 2560 อ่าน 43]
ไทยที่1 [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 43]
ทะลุเป้า.... [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 45]
ตัวใหม่ร้ายกว่าเก่า..ขอนแก่นโดนแล้ว [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 60]
สกายไดรฟ์ รถบินได้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 พ.ค. 2560 อ่าน 48]
E-book [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 พ.ค. 2560 อ่าน 47]
(Closed-Circuit Television : CCTV) [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 พ.ค. 2560 อ่าน 43]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1286]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1228]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1240]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1329]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 5059]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5138]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 4814]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 5085]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5141]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5119]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com