การโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายพัฒนาครู แบบครบวงจร [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 21 ก.ค. 2560 อ่าน 70]
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2560 อ่าน 827]
ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 อ่าน 807]
ประกาศสมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ [โดย ชญาภรณ์  บาลศรี เมื่อ 21 ก.ค. 2560 อ่าน 48]
เพลง ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์(มีเนื้อร้อง) สำหรับหัดร้อง [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 20 ก.ค. 2560 อ่าน 105]
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [โดย   เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 157]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [โดย   เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 118]
สื่อการอบรมอ่านเขียนเรียนไทยด้วยมือหนู สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นป.3-6 [โดย ชญาภรณ์  บาลศรี เมื่อ 14 ก.ค. 2560 อ่าน 154]
แก้ไขประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 11 ก.ค. 2560 อ่าน 629]
รายงานผลจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 11 ก.ค. 2560 อ่าน 192]
แจ้งท่านผู้บริหาร ในการกำหนด รหัสผ่านโดย Reset Password [โดย Admin เขต 3 เมื่อ 8 ก.ค. 2560 อ่าน 539]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 7 ก.ค. 2560 อ่าน 237]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 7 ก.ค. 2560 อ่าน 801]
 
โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 87]
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 103]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดหนองอีบุตร
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 80]
ผอ.สพป. กาฬสินกธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "นำศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษา ปลูกกล้วยน้ำว้า ดำนา กินข้าวป่า"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 77]
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร สังกัด กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ อ.กุฉินารายณ์
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 14 ก.ค. 2560 อ่าน 121]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มสถานศึกษาที่ 9
รายละเอียด...
[โดย นายโกเมน ประทุมขำ เมื่อ 19 ก.ค. 2560 อ่าน 87]
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและร่วมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
รายละเอียด...
[โดย ทัณฑิกา นังตะลา เมื่อ 5 ก.ค. 2560 อ่าน 155]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียนบ้านชาด - เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 อ่าน 182]
กิจกรรมรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 210]
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผ - เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 273]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 3944]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4594]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 4958]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4868]
คู่มือการบริการจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 3 พ.ย. 2558 อ่าน 5615]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องเรียนคุณภาพ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9871]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9260]
 
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 133]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 161]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 128]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 188]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2250]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2097]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1896]
download ลานกีฬา [อ่าน 1882]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 2008]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 3885]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2557]
แผน IEP, IIP [อ่าน 16769]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 8797]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6816]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6886]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1216]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1127]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1072]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1484]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1427]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1457]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2064]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1796]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3351]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 4080]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
National Knowledge center [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 ก.ค. 2560 อ่าน 4]
ปฏิบัติการ“BAYONET” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 ก.ค. 2560 อ่าน 11]
ถูกต้องกับถูกใจ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 ก.ค. 2560 อ่าน 8]
เพื่อนแท้ประชาชน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.ค. 2560 อ่าน 16]
ร้ายยิ่งกว่า.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.ค. 2560 อ่าน 22]
เห็นแล้วตกใจ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.ค. 2560 อ่าน 30]
กรรม..หนีไม่พ้น [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.ค. 2560 อ่าน 23]
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นช่วงเวลาที่ไทยเราถูกคุกคามจากนักล่าอาณานิคมอย่างหนัก [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 ก.ค. 2560 อ่าน 35]
ผ่าตัดครั้งแรกในไทย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 48]
ในกรณีพ.ร.ป.ดัดหลังนักโกงเมืองฉบับใหม่ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 48]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1505]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1444]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1441]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1551]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 5270]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5501]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 5018]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 5302]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5470]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5445]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com